SAKONDUZ

 

 

Sakonduz curriculuma online aberasteko programa bat da. Aupatuz elkarteak sustatu du, eta Deustuko Unibertsitatearekin lankidetzan gauzatu. Eskola-curriculuma erreferentzia hartuta, askotariko dinamikak eskaintzen ditu, ikerketa, interakzioa eta sormena sustatzea helburu; curriculum-edukia eta errealitatea elkarri lotuz betiere.

 

Sakonduz es un programa de enriquecimiento curricular online, promovido por Aupatuz, que se realiza en colaboración con la Universidad de Deusto. Tomando como referencia el currículo escolar, ofrece dinámicas variadas que permiten la indagación, la interacción y el fomento de la creatividad conectando el contenido curricular con la realidad.

 

 

HARTZAILEAK

Adimen-gaitasun eta/edo errendimendu akademiko eta/edo motibazio handiko haurrak, curriculuma aberasteko beharra dutenak.

2020-21 ikasturtean, Lehen Hezkuntzako azken bi zikloetako ikasleekin lan egingo da
(LH3, LH4, LH5 eta LH6), eta etorkizunean proiektua beste ikasmaila batzuetara zabaltzea da asmoa.

 

DESTINATARIOS/AS

Niños y niñas con alta capacidad intelectual y/o alto rendimiento académico y/o alta motivación que requieren de un enriquecimiento curricular.

Durante el curso 2020-21 se trabajará con alumnado de los dos últimos ciclos de Educación Primaria (3º, 4º, 5º y 6º). El objetivo es ampliarlo a otros cursos en un futuro.

 

FORMATUA

Online, lan autonomoa eta talde-lana uztartuta. Aupatuzek sortutako plataforma bat erabiltzen da, behar izanez gero Google Meet, Zoom edo antzekoekin batera.

Ikasleak bi arlo lantzen ditu lauhileko bakoitzean, astean lau orduz, eskolako ordutegiaren barruan. Kasuren batean, bi ordu ematen ditu eskola-orduetan.

Ikastetxeak nahiz familiak Sakonduzeko irakasleek ikasleari ematen dioten feedbacka ikus dezakete. Bestalde, lantzen den edukia tutoreak ezagutzen du, dagokion trinkotzea egin ahal izateko.

 

FORMATO

Online, alternando trabajo autónomo con grupal. Se emplea una plataforma creada por Aupatuz, combinando con otras como Google Meet , Zoom o similares.

El alumno o alumna trabaja en dos áreas de enriquecimiento cada cuatrimestre, dedicando cuatro horas de trabajo a la semana dentro de su horario lectivo. En algunos casos, la dedicación en horas lectivas será de dos horas.

El centro escolar y la familia tienen acceso al feedback que el profesorado de Sakonduz ofrece al alumno o alumna. Asimismo, se facilita al tutor o tutora el contenido a trabajar, a los efectos de hacer la compactación correspondiente.

 

CURRICULUMA ABERASTEKO ARLOAK

Matematika, zientzia, hizkuntza (idazketa tailerra euskaraz) eta humanitateak (filosofia). Hizkuntzen erabilerari dagokionez, euskararen eta gaztelaniaren arteko oreka ziurtatzen da.

 

ÁREAS DE ENRIQUECIMIENTO

Matemáticas, Ciencias, Lengua (taller de escritura en euskera) y Humanidades (Filosofía). Habrá un equilibrio en el uso de los idiomas euskera y castellano.

 

IRAKASLEAK

Arlo bakoitzeko irakasle bat. Adimen-gaitasun handiko ikasleekin eta gaiaren dibulgazioarekin konprometituta dauden profesionalak dira guztiak, eta jorratzen dituzten ikasgaietan adituak.

 

PROFESORAS

Una de cada área. Se trata de profesionales comprometidas con el colectivo de alumnos y alumnas AACC y con la divulgación, que aportan un alto nivel de conocimiento de las materias ofrecidas.

 

ZUZENDARITZA PEDAGOGIKOA

Deustuko Unibertsitateko profesionalen eskutik, adimen-gaitasun handian adituak diren Pedagogiako bi doktoreren gidaritzapean. Irakasleek zuzendari pedagogikoen jarraibideak jasotzen dituzte ikaskuntzaren helburuei lotutako edukietan, bai eta dinamika nahiz jarduera ezberdinak prestatzeko laguntza.

 

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA

A cargo de la Universidad de Deusto, a través de dos doctoras en Pedagogía especializadas en alta capacidad intelectual, que orientan a las profesoras en los objetivos del aprendizaje y en la elaboración de las diversas dinámicas y actividades. 

 

IRAUPENA

2020/21 ikasturtea, 2020ko urriaren 15etik 2021eko ekainaren 15era arte, astean 4 orduz, gutxi gorabehera.

 

DURACIÓN

Curso escolar 2020/21, desde el 15 de octubre de 2020 hasta el 15 de junio de 2021, con un tiempo aproximado de dedicación del alumno/a de 4 horas semanales.

 

 

Informazio gehiago jaso nahi baduzu, edota programan izena eman, idatzi sakonduz@gmail.com helbidera.

Para más información y/o inscripción, puedes escribir a sakonduz@gmail.com